Аналіз регуляторного впливу рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Новогуйвин-ської селищної ради»

АНАЛІЗ
регуляторного впливу
 
«17» травня 2012 року                                                           смт. Новогуйвинське

Назва регуляторного органу: Новогуйвинська селищна рада.
Назва проекту регуляторного акту: «Про затвердження Правил благоуст-рою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Новогуй-винської селищної ради»
Розробник аналізу: апарат Новогуйвинської селищної ради.
Відповідальна особа: юрист Приведьон Віталій Миколайович.
Контактний телефон: 49-40-12.

 Даний аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на вико-нання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регулято-рної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р №1160-ІУ та методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої По-становою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р №308, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», містить обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин у сфері благоустрою на те-риторії Новогуйвинської селищної ради шляхом прийняття регуляторного акту – рішення селищної ради «Про   затвердження    Правил благоустрою,    забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Новогуйвин-ської селищної ради».
 Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 34, а також пункту 3 частини 4 статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повнова-жень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить контроль за порядком здійснення благоустрою та  утримання територій об’єктів благо-устрою і розроблення схем з межами об’єктів благоустрою населеного пунк-ту з визначенням балансоутримувачів цих об’єктів, а  також меж територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.
1.1. У зв’язку із набранням чинності Законом України «Про регулю-вання містобудівної діяльності» та внесення змін до діючого законодавства України, які регулюють правовідносини в сфері благоустрою, запровадження нових Державних санітарних норм та правил утримання території населеного пункту, Порядку розміщення тимчасових споруд виникла необхідність при-йняття Правил благоустрою,  забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Новогуйвинської селищної ради відповідаючи вимогам чинного законодавства України.


 1.2. Відсутність чітко встановлених меж прилеглих, закріплених та на-даних у користування земельних ділянок для здійснення належного утриман-ня.
 1.3. Неналежне утримання об’єктів благоустрою.
 1.4. Відсутність у юридичних осіб договорів на вивіз твердих побуто-вих відходів, на організацію прибирання територій, якщо об’єкти знаходить-ся в межах будівель житлового фонду.
 Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недодержан-ня та невиконання суб’єктами господарювання та громадянами вимог зако-нодавства у сфері благоустрою, відсутність систематизованого документу, який би містив перелік вимог та випадків настання відповідальності у сфері благоустрою на території Новогуйвинської селищної ради.
  Визначені проблеми справляють негативний вплив на громадян, меш-канців та гостей селищ, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності се-редовище, належний санітарний стан. Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призво-дить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність та за-стосування до них методів адміністративного впливу. Зокрема неналежне утримання підпорядкованих будівель, споруд територій справляє негативне враження партнерів у сфері господарської діяльності та потенційних клієнтів.

2. Визначення цілей.
Цілями прийняття даного регуляторного акту є систематизація діючого законодавства у сфері благоустрою в єдиному документі та прийняття Пра-вил благоустрою,  забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у             на території Новогуйвинської селищної ради, положення яких  відповідають чинному законодавству України, а також створення сприятливих умов для життєдіяльності, як громадян так і суб’єктів господарювання, покращення санітарного стану та мікроклімату селищ. Врегулювання правовідносин між субєктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного спосо-бу.
Альтернативним способом досягнення мети регуляторного акту є:
3.1. Здійснення контролю за санітарним станом селищ, об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил та ви-мог законодавства по утриманню міст і населених пунктів.
Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання в належ-ному стані об’єктів благоустрою, прибудинкових територій, тощо. Існуючі норми та правила є загальними та розпорошені в багатьох законодавчих та підзаконних актах та потребують конкретизації для застосування на території Новогуйвинської селищної ради.
3.2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання селищ у належному санітарному стані, збе-реження елементів благоустрою.
Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що за-безпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою селищ, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективною. 
3.3. Постійне підтримання територій та об’єктів благоустрою в належ-ному стані за рахунок міського бюджету.
Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.              Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє врегу-лювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного ре-гулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері благоустрою. Існуючі норми та правила поведінки не забезпечують належним чином утри-мання об’єктів та елементів благоустрою.
 Селищний бюджет не може забезпечити постійне санітарне прибиран-ня, відновлення елементів благоустрою селищ власними силами та за влас-ний рахунок.
 Вирішення викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим тому що:
- чинні нормативно правові акти не регулюють відносин у сфері благоустрою таким чином щоб забезпечити належний санітарний стан селищ, неналежне утримання та раціональне використання територій;
- визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян, мешканців та гостей селищ.
3.4. Розв’язання проблеми  за допомогою чинного регуляторного акта- Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші на території Новогуйвинської селищної ради, затверджених рішенням селищної ради  від 24.05.2011 (надалі – Правила благоустрою) або внесенням змін до нього.
Вказаний спосіб не може бути прийнятним, оскільки з моменту затвер-дження Правил благоустрою пройшов період часу, за який в законодавстві відбулись значні зміни і положення діючих Правил благоустрою не відпові-дають вимогам діючого законодавства, а внесення змін та доповнень у Пра-вила благоустрою не мають сенсу, оскільки такі зміни та доповнення мають дуже великий об’єм та створили б незручності у подальшому застосуванні Правил благоустрою на практиці.
Таким чином перевага віддається закріпленню норм та правил поведін-ки у сфері благоустрою території на території Новогуйвинської селищної ра-ди в єдиному документі. Перевагою  обраного способу є форма вимог прове-дення в селищах єдиної політики з підтримки благоустрою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визна-ченої проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного ак-та.
Для вирішення викладених у цьому аналізі проблем пропонується за-стосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів:
- оформлення графічних матеріалів після проведення обстеження підпри-ємств, установ, організацій та їх об’єктів на предмет визначення меж закріп-леної за суб’єктом господарювання території благоустрою;
- укладання відповідного договору на участь в утриманні та благоустрої території.
Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта бла-гоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм ділянки, території, а також можуть на умовах договору укладеного з балансоутриму-вачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (при-леглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоуст-рою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.
За порушення правил благоустрою винні особи притягуватимуться до відповідальності встановленої КУпАП.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлення цілей у ра-зі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог.
Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта можуть бути насту-пні;
5.1. позитивні
- відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збе-реження об’єктів та елементів благоустрою;
- здійснення діяльності з додержанням санітарних, будівельних та при-родоохоронних норм і правил;
5.2. негативні
- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власни-ком (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;
- відсутність коштів для постійного фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.
 В такому випадку певні витрати лягають на комунальні підприємства селищної ради, суб’єктів господарювання та громадян.
 Комунальні підприємства – оплата праці найманих працівників та фі-нансування заходів щодо підтримання благоустрою селищ в належному ста-ні.
 Суб’єкти господарювання – укладання договорів на прибирання (в разі неможливості виконання власними силами) прилеглої території та вивіз тве-рдих побутових відходів (ТПВ); підтримання об’єктів благоустрою, розміще-них в зоні відповідальності суб’єктів господарювання, в належному стані; додаткове встановлення та облаштування об’єктів благоустрою (урн,  біотуа-летів, тощо).
Громадяни – укладання договорів на вивіз ТПВ.
Разом з тим, необхідно зазначити, що впровадження заходів, в результаті яких суб’єкти господарювання та громадяни можуть понести додаткові ви-трати, передбачено чинним законодавством України (Закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», Наказів МОЗ України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», Мінрегіонбуду від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для проваджен-ня підприємницької діяльності» та інш.)

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту за методом аналізу вигод та витрат.

Сфера впли-ву Можливі вигоди Можливі витрати
суб’єкти гос-подарювання - упорядкування  правовідносин між суб’єктами господарювання та органами місцевого самовря-дування. - витрати на прибирання  прилеглої території та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ);
- витрати на підтримання об’єктів благоустрою, розміщених в зоні відпо-відальності суб’єктів го-сподарювання, в належ-ному стані;
- витрати при встанов-ленні, облаштуванні та подальшому обслугову-ванні об’єктів благоуст-рою, передбачених чин-ним законодавством;
Новогуйвин-ська селищна рада - упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;
- створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господа-рювання та посадових осіб селищної ради у сфері благоустрою селищ;
- ефективне використання і збереження об’єктів та елементів благоустрою селищ, зелених насаджень;
- покращання санітарного стану селищ;
- покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, тимчасових споруд  для підприємницької діяльності, інших об'єктів та елементів благоустрою;
- більш ефективна робота комунальних служб;
- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату селищ;
- покращення рівня благоустрою, естетичного вигляду та санітарного стану селищ;
- створення умов сталого розвитку селищ. - витрати на фінансуван-ня цільових програм на утримання об’єктів бла-гоустрою комунальними службами селищ.
населення - користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
- належні умови життєдіяльнос-ті людей. - витрати на вивіз ТПВ;
- витрати при утриманні території навколо влас-них помешкань.

7. Строк дії акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довго-строковий, або до прийняття нового нормативного акта.
8. Показники результативності.
Результативність регуляторного акту буде відстежуватися за такими показниками:
- кількість укладених договорів з суб’єктами господарювання на участь в утриманні та благоустрої територій селищ;
 - покращення контролю за благоустроєм, санітарним станом та естети-чним виглядом селищ, врегулювання утримання території об’єктів благоуст-рою селищ;
- кількість погоджених проектів на розміщення тимчасових споруд та об’єктів зовнішньої реклами;
- кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповід-но до кількості складених протоколів про вчинення адміністративних право-порушень;
-  кількість вимог (приписів) про дотримання правил благоустрою;
- кількість поданих до суду позовів про відшкодування шкоди та стяг-нення коштів внаслідок порушення правил благоустрою.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися від-стеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних та їх аналізу.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здій-снено через рік з дня набрання чинності, періодичне через три роки з момен-ту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту приймаються до 17.06.2012 року за адресою: смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 5 – приймальна, щоденно, крім суботи та неділі, з 09 до 17 години або за теле-фоном: 49-40-12.


Юрист селищної ради      В.М.Приведьон