8-ма сесія

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

8-а сесія селищної ради  сьомого скликання

від ____________ 2016  року

Про створення комунального

підприємства

З метою запровадження та реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування, враховуючи делеговані органам місцевого самоврядування повноваження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також з державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, на підставі ст.140 Конституції України, ст.ст. 26,27,28,54  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши статут комунального підприємства «Центр реєстрації та правової допомоги» Новогуйвинської селищної ради, обговоривши питання створення в смт.Новогуйвинське комунального підприємства, за пропозицією депутатів селищної ради та керуючись ст.59 зазначеного закону, сесія Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И Л А:

Утворити юридичну особу – Комунальне підприємство «Центр реєстрації та правової допомоги» Новогуйвинської селищної ради.

Затвердити Статут Комунального підприємства в смт.Новогуйвинське (додається).

Призначити на посаду директора Комунального підприємства «Центр реєстрації та правової допомоги» гр._______________________________________________ шляхом укладання договору між директором та засновником підприємства Новогуйвинською селищною радою в особі селищного голови.

Доручити директору підприємства гр. ___________________________________ подати документи для реєстрації новоствореної юридичної особи.

 Селищний голова                                    З.Г. Гончаренко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням _____сесії Новогуйвинської

селищної ради _____ скликання

від ___________________ року №____

Селищний голова

__________________ З.Г. Гончаренко

СТАТУТ

Комунального підприємства

«________________________________________________»

Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області

2016 рік

смт.Новогуйвинське

Житомирський район

Житомирська область

1.Загальні положення

1.1 Комунальне підприємство «___________________________________» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – «ПІДПРИЄМСТВО») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Новогуйвинської селищної ради від «_____»______________2016 року№ _____.

1.2. Засновником ПІДПРИЄМСТВА є територіальна громада Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, в особі Новогуйвинської селищної ради (далі – «Орган управління»).

1.3. Новогуйвинська селищна рада здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядженням підприємством від імені та в інтересах територіальної громади Новогуйвинської селищної ради.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах, несе відповідальність за результатами своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.6. Найменування Підприємства:

1) повне найменування українською мовою: Комунальне підприємство «___________________________________» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області

2) скорочене найменування українською мовою: КП «».

1.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника та органу управління, орган управління та засновник не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є не заборонена чинним законодавством України комерційна господарська діяльність в інтересах громади з метою реалізації державної політики з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України.

2.2.Предметом господарської діяльності для реалізації зазначеної мети є:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або підтвердження речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державних реєстрів відповідно до законодавства;

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в державних реєстрах, проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

- надання інформаційно-консультаційних, маркетингових, бухгалтерських, консалтінгових послуг юридичним та фізичних особам;

- діяльність у сфері права: загальні консультації та складання юридичних документів;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- консультування з питань комерційної діяльності та керування;

2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, сертифікації, акредитації, тощо, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій, сертифікатів та інших дозволів, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується Органом управління майном.

3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.

3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників.

3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням Органу управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Органу управління майном.

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном.

3.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у господарському, адміністративному та Третейському судах.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади селищ міського типу: Новогуйвинське, Озерне, Гуйва і закріплюється за ним на праві господарського відання (нерухоме майно може закріплюватися на праві платного користування). Перелік майна, що закріплюється за підприємством на праві господарського відання, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Органу управління майном.

4.3.На підприємстві створюється статутний капітал, який складає ________(_) гривень. Статутний капітал формується протягом року від дати реєстрації Підприємства.

Відчуження, списання застава та передача в користування (оренду) майна, що є комунальною власністю територіальної громади і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений Органом управління майном.

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є :

- майно, передане йому Органом управління майном;

- доходи, одержані від реалізації послуг, продукції, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян відповідно до норм чинного законодавства;

- кошти, одержані з селищного, районного бюджету на використання державних або комунальних програм;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.5. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади , здійснюється за рішенням Органу управління.

4.6. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу Органу управління.

4.7. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд матеріального стимулювання.

4.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління майном планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство надає послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

5.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

5.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

5.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

5.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

5.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

5.1.9. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:

- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах на виконання робіт, спільної діяльності;

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати встановлені Органом управління майном показники діяльності, які є обов'язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство :

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, достовірність даних , що містяться в річному звіті та балансі.

5.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством від імені територіальної громади селищ здійснюється Органом управління майном.

6.2. Орган управління майном має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.

6.3. Орган управління майном, здійснюючи управління Підприємством:

- приймає рішення про створення та припинення Підприємства;

- затверджує Статут Підприємства та зміни до нього;

- призначає на посаду на контрактній основі та звільняє з посади директора Підприємства;

- приймає рішення про передачу у господарське відання Підприємства майна, що є спільною власність територіальної громади та вилучення відповідного майна;

- вирішує питання відчуження майна, що перебуває у господарському віданні Підприємства;

-надає дозвіл на передачу в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у господарському віданні Підприємства згідно з Положенням, затвердженим Органом управління майном;

- надає дозвіл на списання майна, що перебуває у господарському віданні Підприємства згідно з Положенням, затвердженим Органом управління майном;

- встановлює показники ефективності використання майна і прибутку, щорічно заслуховує звіт директора про результати виконання показників;

- здійснює фінансовий контроль за діяльністю Підприємства;

- погоджує структуру та штат Підприємства;

- здійснює розподіл прибутку згідно з пунктом 7.2. Статуту Підприємства;

- погоджує форми, системи оплати праці працівників Підприємства;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом.

6.4. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює його Директор.

6.5. Наймання Директора здійснюється Органом управління майном шляхом укладення з ним контракту.

По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів, Орган управління майном має право ставити перед Директором питання про зміну (уточнення) умов контракту.

6.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном.

6.7. Директор Підприємства:

- діє на засадах єдиноначальності;

- затверджує за погодженням з Органом управління майном структуру та штати Підприємства;

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

- затверджує Положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі його коштами;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної звітності;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, так i за кордоном;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;

- виконує інші обов'язки.

6.8. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних підрозділів обов'язкові для всіх підлеглих їм працівників.

6.9. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

6.10. У разі зміни директора обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. Господарська, економічна та соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).

7.2. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог діючого законодавства.

Фінансовий план Підприємства складається на кожний рік з поквартальною розбивкою та затверджується Органом управління.

7.3. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, що визначається Органом управління.

7.4. Порядок використання прибутку визначає Орган управління згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

7.5. Керівник Підприємства самостійно встановлює форми, системи оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

7.6. Ціна на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

7.8. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

7.9. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.10.Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.11. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

8. Припинення Підприємства

8.1. Підприємство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.

У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.

8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.5. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

8.6. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Підприємства, розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Органу управління майном.

9. Заключні положення

9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.

9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.

9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ________ 2016 року

Про збільшення чисельності апарату селищної ради та збільшення структури виконавчого органу ради на дві штатні одиниці.

Заслухавши селищного голову Гончаренко З.Г. та керуючись п.5 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (№ 2984), Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (№ 1382-IV), обговоривши дану інформацію, щодо необхідності введення в штат селищної ради посади фахівця з інформаційних технологій та державного реєстратора Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести в структуру виконавчого органу селищної ради, одну шатну одиницю (спеціаліста 1-ої категорії фахівця з інформаційних технологій).

2. Внести в структуру виконавчого органу селищної ради, одну шатну одиницю (спеціаліста 1-ої категорії державного реєстратора).

3. Збільшити загальну чисельність апарату селищної ради на дві одиниці.

4. Зобов'язати заступника селищного голови Руцьку Л.А. забезпечити проведення організаційних заходів щодо заповнення вакансії згідно чинного законодавства.

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ________ 2016 року

«Про затвердження положення

про самостійний сектор житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», Законом України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.1994 № 707 «Про додаткові заходи щодо впорядкування торговельного обслуговування населення», Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про самостійний сектор житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради (додається).

2. Внести в структуру виконавчого органу селищної ради, дві штатні одиниці:

- Завідувач сектору житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради.

- Спеціаліст сектору житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради.

3. Збільшити загальну чисельність апарату селищної ради на дві одиниці.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Руцьку Л.А..

Селищний голова З.Г. Гончаренко

ПОЛОЖЕННЯ

про самостійний сектор житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Самостійний сектор житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради (далі - сектор) утворюється за рішенням селищної ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету селищної ради.

1.2. Сектор є підконтрольним та підзвітним Новогуйвинській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Новогуйвинської селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчого органу.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агентства земельних ресурсів України, наказами Фонду державного майна України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань, що належать до його компетенції.

2. Завдання та повноваження Сектору:

2.1. Основними завданнями сектору у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Новогуйвинської селищної ради;

- створення умов щодо дотримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою селища;

- забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, та інших послуг, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту селищного, бюджету;

2.2.2. Координує роботу, пов'язану з наданням населенню на території Новогуйвинської селищної ради житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

2.2.3 Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

2.2.4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

2.2.5. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними Програмами;

2.2.6. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних Програм у цій сфері;

2.2.7 Розробляє і реалізує місцеві Програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових Програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;

2.2.8 Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

2.2.9. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2.10. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

2.2.11 Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

2.2.12. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних Програм благоустрою населених пунктів;

2.2.13. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

2.2.14. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення.

2.2.15. Здійснює контроль за станом благоустрою території Новогуйвинської селищної ради.

2.2.16. Проводить рейди та перевірки територій та об'єктів території Новогуйвинської селищної ради щодо стану їх благоустрою.

2.2.17. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою.

2.2.18. Посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом, складають приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності.

2.2.19. Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в населених пунктах та за їх межами, очищенню територій та об'єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об'єктів та елементів.

2.2.20. Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою населених пунктів.

2.2.21 Забезпечує реалізацію повноважень Новогуйвинської селищної ради щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг.

2.2.22 Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку.

2.2.23. Сприяє прискоренню передачі об'єктів відомчого житлового фонду, комунального господарства та інфраструктури у власність територіальної громади.

2.2.24. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів.

2.2.25. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства.

2.2.26. Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Новогуйвинської селищної ради.

2.2.27. Розробляє заходи щодо поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

2.2.28. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законодавства.

3. Права Відділу

3.1. Сектор має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

- залучати інших спеціалістів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

- вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об'єкти селищної інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

- проводити рейди та перевірки території, об'єктів Новогуйвинської селищної ради щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

- відвідувати підприємства, установи, організації, суб'єктів підприємницької діяльності на території Новогуйвинської селищної ради, незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;

- відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою. Надавати приписи щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;

- посадові особи сектору, уповноважені виконавчим комітетом мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

3.2. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

4. Керівництво Сектором

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

4.2. Завідувач сектором:

4.2.1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

4.2.2. Вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

4.2.3. Координує роботу Сектору з іншими виконавчими органами селищної ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Сектору, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв'язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Сектору.

4.2.7. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Секторі.

4.2.8 Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету селищної ради, пов'язані з діяльністю Сектору.

5. Заключні положення

5.1. Виконком Новогуйвинської селищної ради створює умови для ефективної праці Сектору, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими робочими місцями, обладнанням, телефонним зв'язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Сектор завдань.

5.2. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

Секретар селищної ради І. І. Каменська

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ________ 2016 року

Про надання дозволу на реконструкцію житлових будинків та дозволу на проведення попередньої оплати робіт по реконструкції житлових будинків

Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Гончаренко З.Г., та розглянувши лист Новогуйвинського ВЖРЕКП №178 від 15.04.2016 року, щодо необхідності виконання робіт по реконструкції системи теплопостачання в житлових будинках, а саме улаштування спеціалізованих кімнат в підвальних приміщеннях будинків смт. Новогуйвинське та необхідності проведення попередньої оплати по даним роботам, керуючись ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006р. № 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на реконструкцію житлових будинків в смт Новогуйвинське за адресами:

1) Вул. Лісова буд. 4, буд. 6

2) Вул. Дружби народів буд. 19а

3) Вул. Миру буд. 4, 9, 9а, 9б, 11а, 12, 13

2. Надати, терміном на 3 місяці, дозвіл на попередню оплату робіт по реконструкції житлових будинків в смт Новогуйвинське:

1) Вул. Лісова буд. 4, буд. 6

2) Вул. Дружби народів буд. 19а

3) Вул. Миру буд. 4, 9, 9а, 9б, 11а, 12, 13

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про розгляд заяв

Заслухавши клопотання ТОВ «Нарс» щодо надання в оренду земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл (відмовити) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва культурно-оздоровчого центру площею 2,3506 га по вул. Армійська, 2 в смт. Гуйва.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.

3. Замовнику надати до селищної ради погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для затвердження його на сесії селищної ради.

4. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, на період 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про продовження строку дії

договору оренди земельної ділянки

Розглянувши заяву Закшевського О.С. щодо продовження строку дії

договору оренди земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 38, 39, 125, 126 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на 10 років строк дії договору оренди землі від 29.03.2006 р. №040620900004 укладений з Закшевським Олексієм Станіславовичем, жителем смт. Гуйва вул. Бердичівська, 2 кв. 4, на земельну ділянку площею 0,0400 га в смт. Гуйва (кадастровий номер 1822055600:02:001:0193).

2. Рекомендувати Управлінню Держземагентства у Житомирському районі внести дані в поземельну книгу та реєстраційній службі Головного управління юстиції в Житомирській області провести реєстрацію.

3. Спеціалісту-землевпоряднику Новогуйвинської селищної ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи та планово - картографічні матеріали.

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про розгляд заяви

Розглянувши заяву директора Бондаренко В. В., про надання дозволу на користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0400 га для обслуговування «Обрядового кафе» для провадження підприємницької діяльності. Враховуючи рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дане питання та керуючись ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12, 35, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у користування Бондаренко Валентині Василівні орієнтовною площею 0,0400 га для обслуговування «Обрядового кафе» в смт. Новогуйвинське, вул.. Дружби Народів, 3А;

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.

3. Замовникам надати до селищної ради погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для затвердження його на сесії селищної ради та подальшого оформлення.

4. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, на період 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

Селищний голова З. Г. Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

у власність громадянам

Розглянувши заяви: Юзефович Р.А. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину:

- Юзефович Роману Анатолійовичу, жителю смт. Озерне, вул.. Армійська, 70 кв. 15, орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.

3. Замовникам надати до селищної ради погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для затвердження його на сесії селищної ради та подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

4. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, на період 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про надання дозволу на розроблення

детального плану території

земельної ділянки

Заслухавши заяви: Шибистюка О.М., Корнійчука М.М., про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки в смт. Новогуйвинське по вул. Миру для будівництва індивідуальних гаражів громадянину:

- Шибистюк Олександру Миколайовичу, жителю смт. Новогуйвинське, вул. Перемоги, 16, кв. 12;

- Корнійчук Миколі Миколайовичу, жителю смт Новогуйвинське, вул. Миру, 57, кв.31.

2. Виготовлення детального плану території є комерційним ризиком замовника.

3. Замовнику надати до селищної ради погоджений детальний план території земельної ділянки.

4. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, на період 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

Селищний голова З. Г. Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-та сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про надання дозволу на розроблення

детального плану території

земельної ділянки

Заслухавши заяву: ГО «Футбольний клуб «Танкіст», про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки (стадіону) в смт. Новогуйвинське по вул. Перемоги,1, орієнтовною площею 2,3000 га, Громадській організації «Футбольний клуб «Танкіст» для відведення в оренду.

2. Виготовлення детального плану території є комерційним ризиком замовника.

3. Замовнику надати до селищної ради погоджений детальний план території земельної ділянки.

4. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, на період 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

Селищний голова З. Г. Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

8-та сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2016 року

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

у власність громадянам

Заслухавши заяви: Деркач Д.В., Пивовар О.В., про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів громадянину:

- Деркач Дар'ї Вікторівні, жительці смт. Гуйва, вул. Новогуйвинська, 3, кв. 17, орієнтовною площею 0,01 га в смт. Гуйва;

- Пивовар Олександру Віталійовичу, жителю смт. Новогуйвинське, вул. 9-ї П'ятирічки, 12 кв. 54, орієнтовною площею 0,01 га в смт. Новогуйвинське;

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.

3. Замовникам надати до селищної ради погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для затвердження його на сесії селищної ради та подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

4. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, на період 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

Селищний голова З. Г. Гончаренко

 

 

Проект

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №______

____ - та сесія селищної ради 8-го скликання

від ______________2016 року

Про веб-сайт Новогуйвинської

селищної ради в глобальній

інформаційній мережі Інтернет

З метою забезпечення прозорості нормативної діяльностіНовогуйвинськоїселищної ради, громадського доступу до інформаційних ресурсів Новогуйвинської селищної ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і Законам України "Про доступ до публічної інформації", Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про веб-сайт Новогуйвинської селищної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет у новій редакції(положення додається).

2. Апарату селищної ради забезпечити розміщення інформації про діяльність Новогуйвинської селищної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет відповідно до цього Положення.

3. Рішення Новогуйвинської селищної ради від 29.04.2014 року № 657 «Про веб-сайт Новогуйвинської селищної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет», вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням покласти на заступника селищного голови

Руцьку Л.А.

Селищний головаЗ.Г. Гончаренко

Затверджено

рішення ____-ї сесії 7-го скликання

від __________2016 року № ______

ПОЛОЖЕННЯ

про веб-сайт Новогуйвинської селищної ради

в глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Це Положення, відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про авторське право і суміжні права", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Указу Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", Регламенту роботи Новогуйвинської селищної ради, визначає статус веб-сайту Новогуйвинської селищної ради як інформаційного ресурсу про діяльність Новогуйвинської селищної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (надалі - мережа Інтернет) та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

2. Веб-сайт Новогуйвинської селищної ради є офіційним джерелом інформації Новогуйвинської селищної ради, який створюється для висвітлення діяльності селищної ради та її органів, взаємообміну інформацією з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з діяльністю Новогуйвинської селищної ради, інформаційної взаємодії з різними організаціями, громадськістю.

3. Адреса веб-сайту Новогуйвинської селищної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет – novoguivinske-rada.org.ua.

4. Забороняється використовувати веб-сайт Новогуйвинської селищної ради в цілях, не пов'язаних із діяльністю Новогуйвинської селищної ради та її органів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

• Інформація, розміщена на веб-сайті Новогуйвинської селищної ради, включає: рішення селищної ради та виконавчого комітету, основні розпорядження селищного голови;

• проекти рішень селищної ради та виконавчого комітету;

• інформацію про сесії Новогуйвинської селищної ради, у т.ч. протоколи сесій, графіки засідань постійних комісій селищної ради, результати розгляду проектів рішень, результати поіменного голосування;

• інформацію про селищного голову, заступників селищного голови, секретаря селищної ради та спеціалістів, відомості про депутатів Новогуйвинської селищної ради і групи в селищній раді;

• інформацію про створені комісії та робочі групи;

• інформацію про апарат Новогуйвинської селищної ради;

• інформацію про селище, адміністративно-територіальний устрій,новини селищної ради, привітання;

• посилання на веб-сайти органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, політичних партій, джерела інформації тощо.

6. Депутатські групи селищної ради, постійні комісії ради, депутати селищної ради, робочі групи можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт Новогуйвинської ради.

7. Підготовка інформації, у т.ч. її оновлення, на веб-сайті, здійснюється селищним головою, заступниками селищного голови, секретарем селищної ради, головним бухгалтером та землевпорядником з земельних питань.

8. Для забезпечення функціонування веб-сайту селищної ради голова ради видає розпорядження, яким затверджує відповідальних осіб за розміщення та оновлення інформації на веб-сайті ради, уточнює порядок розміщення й оновлення цієї інформації.

9. Усі проекти рішень селищної ради, інша інформація для розміщення на веб-сайті Новогуйвинської селищної ради подаються секретарю селищної ради у паперовому та електронному вигляді.

10. Підготовлена та завізована інформація передається відповідальному працівнику апарату селищної ради, який розміщує інформацію на веб-сайті селищної ради,відповідно до виданого розпорядження голови селищної ради. Оперативне розміщення інформації, яка не потребує узгодження (новини, анонси тощо), може здійснюватись іншими працівниками апарату Новогуйвинської селищної ради.

11. Для обліку інформації, розміщеної на веб-сайті селищної ради, відповідальний працівник виконавчого апарату селищної ради або працівник визначений розпорядженням голови селищної ради, веде журнал, відповідно до форми:

№ з/п Дата ПІБ відповідальної особи Розділ сайту Назва чи короткий зміст поданої інформації Підпис

12. Автори проектів рішень та інформації, яка не потребує узгодження (новини, анонси тощо) несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт селищної ради.

13.Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на 30 днів.

14. У разі необхідності, може створюватись форум.

Секретар ради І.І. Каменська

 

Новогуйвинська селищна рада

Житомирського району Житомирської області

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

девятої сесії селищної ради сьомого скликання

Від 26 травня  2016 року

Про встановлення місцевих податків та зборів

на території Новогуйвинської селищної ради

Заслухавши інформацію економіста селищної ради, Шпильової Ольги Анатоліївни, про встановлення місцевих податків та зборів, керуючись статтею 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно статті 8, статті 10, статті 12,  статтей 212-216, 222, 223, 224 розділу VІ,  статтей 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274 розділу ХІІ, статтей 291-300 розділу ХІV, підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України із змінами (Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ) та статтею 69 Бюджетного кодексу України, з метою збільшення надходжень до селищного бюджету, Новогуйвинська селищна рада

Вирішила:

1. Встановити та затвердити на території селищної ради місцеві податки і збори згідно чинного законодавства, а саме:

1.1 податок на майно, в тому числі:податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, транспортний податок, плата за землю;

1.2 єдиний податок;

1.3 збір за місця для паркування транспортних засобів;

1.4 туристичний збір.

2. Встановити та затвердити ставки по акцизному податку з кінцевих продаж.

3. Затвердити Положення про  місцеві  податки  і  збори згідно з додатками

4. Вважати такими, що втратили  чинність  з 01.01.2017р. рішення №840 46-ї сесії 6-го скликання «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів» від.25.06.2015р.

5. Затвердити Порядок і розміри відрахування до селищного бюджету частини чистого  прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх об'єднаннями, що перебувають у спільній власності Новогуйвинської  територіальної громади.

6. Керівникам комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальної громади Новогуйвинської селищної ради, забезпечити надходження до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до встановленого нормативу.

7. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017р.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Руцьку Л.А. та на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                 З.Г.Гончаренко

 

Додаток № 1

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р.

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім б'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежо від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи  платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  на

60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх

кількості  на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),  на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Селищна рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для

а) об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням селищної ради без врахування місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі :

- для фізичних осіб – 0%;

- для юридичних осіб – 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

б) об'єктів нежитлової нерухомості без врахування місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі :

- для фізичних осіб – 0% ставки податку господарські (прибудинкові)будівлі, визначені абзацом е)підпункту 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України ;

- 1% ставки податку для об'єктів , визначених підпунктом 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України крім абзаца е) цього підпункту ;

- для юридичних осіб – 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування .

в) за 1 кв.метр загальної площі без врахування місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі

- для фізичних осіб – 0% ставки податку господарські (прибудинкові)будівлі, визначені абзацом е)підпункту 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України ;

- 0,5% ставки податку для об'єктів , визначених підпунктом 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України крім абзаца е) цього підпункту ;

- для юридичних осіб – 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування .

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 данного положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 данного положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.1 пункту 4 данного положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлового нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом7.1 пункту 7 данного положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право

власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,

а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до

20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою  платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з

1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив

право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника  починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у селищній місцевості через каси селищних рад за квитанцією про прийняття податків.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

Селищний голова З.Г.Гончаренко

Додаток № 2

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р.

Положення

про транспортний податок

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 даного положення є об'єктами оподаткування.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщення на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 даного положення .

4. Ставка податку

4.1 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 даного положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня

2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою  платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником  починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

6.8 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10 Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає ( вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведення звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

Додаток № 3

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р.

Положення

про земельний податок

1. Платники земельного податку

Платниками податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

5. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1 Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 Податкового Кодексу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

7.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

7.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

7.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

7.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

7.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

9. Податковий період для плати за землю

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10. Порядок обчислення плати за землю

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строк сплати плати за землю

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

12.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

12.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

12.5.3 може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 12.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 9 - 11 даного положення.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

Додаток № 4

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р

Положення

про єдиний податок

1. Загальні положення

Єдиний податок згідно ст. 10 Податкового кодексу України відноситься до місцевих податків, який є обов'язковим для встановлення селищною радою.

1.1. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

1.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 50000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2. Платники

2.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим Кодексом України.

2.2. У селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів'я тварин.

2.3. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

2.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.5. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

3.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей),парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

3.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3 1. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

3 1.1. суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

3 1.2. суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

3 1.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.6. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

1.7. Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

4 1. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

4 1.1. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

4 1.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.

4 1.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Ставки єдиного податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються селищною радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2) 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 5.3 даного положення.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу відповідно.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 даного положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

5.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї селищної ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

5.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 Податкового Кодексу, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового Кодексу, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу;

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

5.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

5.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81;

5.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49;

5.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49;

5.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16;

5.9.5. для земель водного фонду – 2,43;

5.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

6.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

6.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

6.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

6.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу.

7.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

7.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

7.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

7.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 7.1 і пункту 7.5 даного положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим Кодексом.

7.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

7.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

7.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу;

7.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

7.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 7.9.2 даного положення;

7.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

7.9.5. зобов'язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

7.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

7.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

7.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

8. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 8.1.1 - 8.1.3 даного положення.

8.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

8.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

8.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового Кодексу.

8.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового Кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

8.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

8.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

8.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 8.5.1 - 8.5.5 даного положення.

8.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 Податкового Кодексу.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

8.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Податкового Кодексу;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

8.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

8.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Податкового Кодексу;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Податкового Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).

8.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

8.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

8.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 8.5 і 8.6 даного положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим Кодексом.

8.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 8.5 і 8.6 даного положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

8.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 8.2 і 8.3 даного положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу.

8.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

першої групи;

другої і третьої груп (фізичні особи підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу понад 1000000. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим.. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

Додаток № 5

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р.

Положення

про збір за місця для паркування транспортних засобів.

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи  підприємці, які згідно з рішенням селищної ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням селищної ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом селищної ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податкового Кодексу.

2. Об'єкт і база оподаткування збором

2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням селищної ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на

1 січня податкового (звітного) року.

3.2. При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

4. Особливості встановлення збору

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідною селищною радою.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

Додаток № 6

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р

Положення

про туристичний податок

1. Туристичний збір  це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники податку

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 даного положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 даного положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

5. Податкові агенти

Згідно з рішенням селищної ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами  підприємцями, які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар селищної ради                       І.І.Каменська

 

Додаток № 7

до рішення ---ї сесії

7 –го скликання

№---- від ---------2016р.

Положення

про акцизний податок

1.Платники податку

Платниками податку є:

Особа  суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України

3. База оподаткування

У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 214.1.4 пункту 214.1 ст.214 Податкового Кодексу України

4. Підакцизні товари та ставки податку

4.1 До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

електрична енергія.

4.2. Ставки податку .

Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до відповідно до пункту 2, ставка податку встановлюються за рішенням селищної ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

5. Дата виникнення податкових зобов'язань

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

У разі подальшої реалізації цих товарів (продукції) зобов'язання з акцизного податку обчислюються у загальному порядку.

6. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

6.1 Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.

6.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.

6.3. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

6.4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, та правильності нарахування акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, здійснюють контролюючі органи.

7. Порядок і строки сплати податку

Сплата податку при реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

7.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.2. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

8. Складення та подання декларації з акцизного податку

8.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

8.2.Суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу України.

 

Додаток № 8

до рішення 9-ї сесії

7 –го скликання

№---- від 26 травня 2016р.

Порядок і розміри

відрахування до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх об'єднаннями, що перебувають у спільній власності Новогуйвинської територіальної громади

1. Відповідно до Порядку і нормативів комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання здійснюють відрахування до загального фонду селищного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

2. Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до спільної власності територіальної громади Новогуйвинської селищної ради, у розмірі 30 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

3. Частина чистого прибутку (доходу), яка підлягає сплаті до селищного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Житомирською обєднаною державною податковою інспекцією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до органів Житомирської обєднаної державної податкової інспекції у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду селищного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Секретар селищної ради І.І.Каменська

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

прект

Р І Ш Е Н Н Я

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від ----------- 2016 року

Про внесення змін до складу

виконавчого комітету

Розглянувши депутатське звернення від 01.04.2016 року та заслухавши пропозицію депутатської групи смт Озепне Новогуйвинської селищної ради , щодо внесення змін до складу виконавчого комітету в зв'язку з складанням повноважень членом виконкому Латишевим Р.А та обговоривши дане питання сесія селищної ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до складу виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради, а саме замість вибувшого члена виконкому Латишева Руслана Анатолійовича включити:

- Крутія Сергія Григоровича – депутата Житомирської районної ради , голову Житомирської районної ради.

2. Секретарю селищної ради Каменській І.І. внести відповідні зміни до складу виконавчого комітету.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

доповнено 22.04.2016 року

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від 25 квітня 2016 року

Про розгляд листа Новогуйвинського

ВЖРЕКП №195 від 21.04.2016р. щодо

затвердження зведених кошторисних

розрахунків вартості об'єктів будівництва

Розглянувши листа Новогуйвинського ВЖРЕКП №195 від 21.04.2016р., щодо затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва, беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, керуючись п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш І Л А:

1. Затвердити Новогуйвинському ВЖРЕКП:

1.1. кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва №1 на встановлення лічильників тепла в житлових будинках в смт.Новгуйвинське Житомирського району на суму 144094,02грн. (сто сорок чотири тисячі дев'яносто чотири грн. 02коп.), проектна організація – ПП «Євродом».

1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва №1 на реконструкцію системи теплопостачання в житлових будинках (улаштування спеціалізованих кімнат в підвальних приміщеннях будинків) смт.Новогуйвинське Житомирського району на суму 158952,00грн. (сто п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві грн. 00коп. (проектна організація - ТОВ «Новогуйвинськ Буд-1»).

2. Надати дозвіл Новогуйвинському ВЖРЕКП на попередню оплату ТОВ «Новогуйвинськ Буд-1» в розмірі 30%, що становить 47685,60грн. (сорок сім тисяч шістсот вісімдесят п'ять грн.. 60коп.), в т.ч. ПДВ 7947,60грн.

від загальної суми кошторису суми на суму 158952,00грн. (сто п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві грн. 00коп. (проектна організація - ТОВ «Новогуйвинськ Буд-1») на реконструкцію системи теплопостачання в житлових будинках (улаштування спеціалізованих кімнат в підвальних приміщеннях будинків смт.Новогу\йвинське Житомирського району

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від 25 квітня 2016 року

Про надання дозволу ФОП Осаулі О.Д. на заміну

вікна в орендованому приміщенні в

рахунок орендної плати

Розглянувши заяву ФОП Осаули О.Д., щодо надання дозволу на зарахування оплати за встановлення метало пластикового вікна в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати за орендоване приміщення, обговоривши дане питання, беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, керуючись ч.5 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш І Л А:

1.Надати дозвіл ФОП Осаулі Олександру Дмитровичу на заміну вікна в орендованому приміщенні та зарахування оплати за встановлення метало пластикового вікна в рахунок орендної плати за орендоване приміщення згідно поданого замовлення на суму 3900,02 грн.( три тисячі дев'ятсот грн.02 коп.) (копія замовлення додається)

2. Бухгалтерії селищної ради провести відповідні нарахування орендної плати ФОП Осаулі О.Д.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від 25 квітня 2016 року

Про надання матеріальної допомоги

з бюджету селищної ради ветеранам

та учасникам Великої Вітчизняної війни

Заслухавши інформацію завідуючої відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. та у зв'язку з святкуванням Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні на території Новогуйвинської селищної ради , щодо виділення коштів з бюджету селищної ради для надання матеріальної допомоги та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Виділити кошти з вільного залишку загального фонду в сумі 20 000, 00 (двадцять тисяч) гривень для надання грошової допомоги ветеранам.

2. Надати грошову допомогу ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни (список додається).

3. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести відповідні виплати з загального фонду селищного бюджету на 2016рік .

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

8-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від 25 квітня 2016 року

Про розгляд заяв щодо

надання матеріальної допомоги

з бюджету селищної ради

Заслухавши інформацію завідуючої відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. та розглянувши заяви Федіної Н.Б., Левицької К.С, Сікан А.М., Князєвої Л.Д., Пінчук А.В.,Марчук О.М., щодо виділення коштів з бюджету селищної ради для надання матеріальної допомоги та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Виділити кошти з вільного залишку загального фонду та надати матеріальну допомогу з бюджету селищної ради:

- Федіні Нелі Борисівні, жительці смт.Новогуйвинське, вул. Миру (9-ї П'ятирічки), буд. 9 кв.68 на лікування сина Джус Сергія Сергійовича в сумі 1000,00 (одна тисяча ) грн.;

- Левицькій Клавдії Станіславівні, жительці смт.Новогуйвинське, вул. Миру (9-ї П'ятирічки), буд.11А кв.3 на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча ) грн.;

- Сікан Анатолію Михайловичу, жителю смт.Новогуйвинське, вул. Миру (9-ї П'ятирічки), буд.11А кв.41 на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча ) грн.;

- Князєвій Людмилі Дмитрівні, жительці смт.Озерне, вул.Авіаційна, 58 кв.9, на витрати по лікуванню методом програмного гемодіалізу в сумі 1000,00 (одна тисяча ) грн.;

- Пінчук Анні Василівні переселенці з міста Вуглегірськ Донецької області, яка проживає в смт Новогуйвинське вул. Перемоги (Комуністична ) буд.18Б кв.31 на лікування в сумі 500,00 (п'ятсот ) грн.;

- Марчук Олені Михайлівні, жительці смт.Новогуйвинське, вул. Ветеранів , буд.10 кв.2 на лікування доньки Марчук Марії Вікторівни в сумі 1000,00 (одна тисяча ) грн.;

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести відповідні виплати з загального фонду селищного бюджету на 2016рік .

Селищний голова З.Г.Гончаренко