РІШЕННЯ №655 "Про створення та затвердження Положення про цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища Новогуйвинської селищної ради"

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №655

36-та сесія ради шостого скликання

від 29 квітня 2014 року

"Про створення та затвердження Положення про цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища Новогуйвинської селищної ради"

Заслухавши інформацію селищного голови Гарбуза В.О. щодо необхідності проведення природоохоронних заходів для поліпшення стану та благоустрою водойм, очищення джерел, озеленення селищ, забезпечення екологічно безпечного збирання та зберігання відходів, обговоривши дане питання, враховуючи рекомендації постійної комісії, відповідно до статей 69 та 91 Бюджетного кодексу України, розділу 8 Податкового кодексу України, статей 15, 19 Закону України "Про охорону навколишнього природного *середовища", Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", керуючись пунктом 25 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища Новогуйвинської селищної ради.

2. Затвердити Положення про цільовий фонд охорони навколишнього

природного середовища Новогуйвинської селищної ради ( положення додається).

3. Контроль виконання даного положення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

Селищний голова В.О.Гарбуз

Затверджено

рішення 36-ї сесії 6-го скликання

від 29.04.2014року № 655

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Новогуйвинської селищної ради

Положення про цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища Новогуйвинської селищної ради встановлює порядок формування, виконання і управління коштами цільового фонду охорони навколишнього природного середовища Новогуйвинської селищної ради (далі природоохоронний фонд), а також контролю за їх використанням.

Природоохоронний фонд створюється відповідно до пунктів 23 - 25 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні1' і статей 15, 19 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" з метою цільового фінансування природоохоронних заходів та об'єктів, а також заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

І. Загальні положення

1.1. Природоохоронний фонд є сукупністю грошових коштів, що

акумулюються та обліковуються відповідно до законодавства України на

окремому рахунку спеціального фонду селищного бюджету.

1.2. Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не

пов'язані з* фінансуванням природоохоронних заходів та об'єктів, а також

заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу забруднення

навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

1.3. Формування І використання коштів природоохоронного фонду

здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу

України, Закону України про державний бюджет України на відповідний

бюджетний період, Закону України "Про охорону навколишнього природного

середовища", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку видів

діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (із змінами та

доповненнями), рішення селищної ради про селищний бюджет на відповідний бюджетний період, інших нормативно-правових актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

1.4. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати належних обов'язкових

платежів до природоохоронного фонду здійснює Житомирська районна державна податкова інспекція.

II. Джерела формування коштів природоохоронного фонду

2.Доходна частина природоохоронного фонду формуються за рахунок:

2.1. 50 відсотків коштів від екологічного податку від підприємств, установ

організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб, що займаються

підприємницькою діяльністю за:

- викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

забруднення (в т.ч. в межах установлених лімітів і понад встановлені ліміти);

- скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, неізольовані підземні

горизонти, в т.ч. скиди, що проводяться підприємствами через комунальні

системи каналізації ( в т.ч. межах установлених лімітів і понад встановлені

ліміти );

- викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами

забруднення;

- розміщення відходів в навколишньому природному середовищі ( в т.ч. межах

установлених лімітів і понад встановлені ліміти);

2.1.1. частини грошових стягнень, за порушення норм і правил охорони

природного середовища за шкоду заподіяну порушенням законодавства про

охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та

іншої діяльності згідно з чинним законодавством;

2.1.2. коштів Державного фонду охорони навколишнього природного

середовища;

2.1.3. цільових субвенцій з державного, обласного, районного бюджетів;

2.1.4. інших надходжень до бюджету селищної ради, що визначаються рішенням про селищний бюджет на поточний рік;

2.1.5. інших джерел, що не суперечать законодавству України.

2.2. Збори забруднення навколишнього природного середовища та грошові

стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески перераховуються на окремі дохідні рахунки у складі селищного бюджету.

2.3. Розпорядником коштів фонду є селищна рада. Кошторис витрат по основних напрямках затверджується сесією селищної ради.

Кошти фонду використовуються згідно затвердженого кошторису. Кошти використовуються в межах надходження екологічного податку з спеціального

рахунку.

III. Напрями використання коштів міського природоохоронного фонду

Кошти природоохоронного фонду використовуються для цільового фінансування природоохоронних заходів та об'єктів на території селищної ради, які відповідають видам діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами і доповненнями) у встановленому законодавством порядку та для фінансування витрат, пов'язаних з:

- розробленням та здійснення регіональних і місцевих програм охорони

навколишнього природного середовища і раціональне використання природних

ресурсів:

- використання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних

робіт, пов'язаних зі створення ресурсної і природно зберігаючи технологій,

технічних засобів для контролю складів забруднюючих речовин;

- розроблення і впровадження економічного механізму природокористування;

- здійснення заходів, спрямованих на зниження впливу забруднення

навколишнього природного середовища на здоров'я населення;

- залучення експертів до проведення державної екологічної експертизи;

здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях;

- проведення інших заходів пов'язаних з природоохоронною діяльністю.

IV. Порядок витрачання коштів природоохоронного фонду

4.1. Обсяг доходів і витрат природоохоронного фонду затверджується рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний бюджетний

період.

4.2. Зміни до доходів та видатків природоохоронного фонду можуть

вноситись рішенням селищної ради при внесенні змін до рішення про селищний бюджет на відповідний рік у визначених законодавством випадках.

4.3. Планування доходів та видатків, внесення змін, використання коштів

природоохоронного фонду, а також складання звітів та контроль за

використанням цих коштів здійснюється відповідно до бюджетного

законодавства.

4.4. До 10 відсотків коштів природоохоронного фонду може

резервуватися для здійснення видатків, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту селищного бюджету.

4.5. Фінансування природоохоронних заходів та об'єктів здійснюється

головним розпорядником бюджетних коштів через одержувачів бюджетних

коштів або на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями

та науковими закладами, у встановленому законодавством порядку.

4.6. Видатки природоохоронного фонду провадяться в межах надходжень до нього коштів у встановленому законодавством порядку. Розподіл коштів природоохоронного фонду для фінансування конкретних природоохоронних заходів та об'єктів у населених пунктах, здійснюються на підставі рішення Новогуйвинської селищної ради.

4.7. Кошти, не використані розпорядником та/або одержувачем до кінця

бюджетного року, підлягають поверненню на рахунок природоохоронного

фонду. Невикористані в звітному році кошти фонду, переходять на наступний

рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.

4.8. Про використання коштів природоохоронного фонду головний бухгалтер звітує перед селищною радою одночасно із затвердженням річного звіту про виконання селищного бюджету.

4.9. Контроль за цільовим використанням коштів природоохоронного фонду здійснюють постійні комісії при селищній раді та головний розпорядник бюджетних коштів.

Секретар З.Г.Гончаренко